home  
    

ค่าความเข้มของแสงสว่างมาตรฐาน ในสถานที่ทำงาน ตามกฏหมาย

Office Lighting

   
 

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 

 
  กำหนดให้ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในตาราง สำหรับบริเวณพื้นที่ทั่วไป ภายในสถานประกอบกิจการ  
     
 

 ตาราง มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไป 

 
 
อาคาร/พื้นที่ ค่าเฉลี่ยความเข้มของ
แสงสว่าง(ลักซ์)
  ทางเข้า  
- ทางเข้าห้องโถง หรือห้องพักรอ 200
- บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์หรือโต๊ะติดต่อลูกค้า 400
- ประตูทางเข้าใหญ่ของสถานประกอบกิจการ 50
- ป้อมยาม 100
- จุดขนถ่ายสินค้า 100
   
พื้นที่สัญจร  
- ทางเดินในพื้นที่สัญจรเบาบาง 20
- ทางเดินในพื้นที่สัญจรหนาแน่น 50
- บันได 50
   
ห้องฝึกอบรมและห้องบรรยาย  
- พื้นที่ทั่วไป 300
   
อาคารสถานีขนส่ง(ท่าอากาศยาน ท่ารถ และ สถานีรถไฟ)  
- ห้องจองตั๋วหรือห้องขายตั๋ว 400
   
ห้องคอมพิวเตอร์  
- บริเวณทั่วไป 400
   
ห้องประชุม 300
   
งานธุรการ  
- ห้องถ่ายเอกสาร 300
- ห้องนิรภัย 100
   
โรงอาหาร  
- พื้นที่ทั่วไป 200
- บริเวณโต๊ะเก็บเงิน 300
   
โรงซักรีด  
- บริเวณห้องอบหรือห้องทำให้แห้ง 100
   
ห้องครัว  
- พื้นที่ทั่วไป 200
- บริเวณที่ปรุงอาหารและที่ทำความสะอาด 300
   
ห้องพักพนักงาน  
- ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและบริเวณตู้เก็บของ 100
- ห้องพักผ่อน  
   
ห้องปฐมพยาบาล  
- ห้องพักฟื้น 50
- ห้องตรวจรักษา 400
   
ห้องสุขา 100
   
ห้องเก็บของ  
- ห้องเก็บวัตถุดิบขนาดใหญ่  
 :เก็บรวบรวมไว้โดยไม่เคลื่อนย้าย 50
 :เก็บรวบรวมไว้เพื่อการเคลื่อนย้าย 100
- ห้องเก็บวัตถุดิบขนาดปานกลาง หรือละเอียดอ่อน  
 :เก็บรวบรวมไว้โดยไม่เคลื่อนย้าย 100
 :เก็บรวบรวมไว้เพื่อการเคลื่อนย้าย 200
   
   
 
  ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ก หน้า ๑๙ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙  
  www.ratchakitcha.soc.go.th  
     
  ดาวน์โหลด กฎกระทรวงฉบับเต็มpdf  
     
     
     
     
  "มาร่วมช่วยกันทำให้โลกสว่างไสว และรักษ์โลก ด้วย ไฟLED กันเถอะ"  
     
     
 

บทความที่เกี่ยวข้อง: LEDคืออะไร? | หลอด LED ดีอย่างไร? | หลอดไฟled เปรียบเทียบกับหลอดไฟชนิดอื่น ดีกว่ายังไง? | ความรู้เกี่ยวกับLED- รู้ไว้ไม่โดนหลอก | อยากประหยัดพลังงานให้เห็นผลเริ่มต้นยังไง? | ค่าความเข้มของแสงสว่าง ในสถานที่ทำงาน

 
    <กลับหน้าเดิม>  
 
view73,163 
 
Copy Right © KLCBright.com